Fri rettshjelp


Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp betyr kort sagt at Staten dekker alt eller det aller meste av dine utgifter til advokatbistand.

I det alt vesentlige gis fri rettshjelp i saker som anses å ha stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte og der en selv ikke har økonomiske forutsetninger for å betale for nødvendig advokatbistand.

Har du krav på fri rettshjelp?

Det stilles konkrete krav til en persons inntekt og formue for å ha krav på fri rettshjelp.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246.000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Nettoformue må ikke overstige kr 100.000,-. Inntekt og formue må kunne dokumenteres.

Visse type saker kvalifiserer automatisk til fri rettshjelp, for eksempel skifteoppgjør etter skilsmisse/endt samboerskap, saker om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær med barn, trygde- og pensjonssaker, usaklig oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, oppsigelse/utkastelse av bolig som leietaker bebor og personskadesaker/tap av forsørger.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende vurdering av om du kvalifiserer til fri rettshjelp.